Statut

Uchwała Nr XXXII/715/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się nazwę:

1) Ośrodka Kultury „Arsus” na Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

2) Bielańskiego Ośrodka Kultury Gminy Warszawa-Bielany na Bielański Ośrodek Kultury,

3) Dzielnicowego Domu Kultury Nauczyciela Warszawa Wola na Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

4) Dzielnicowego Ośrodka Kultury Wola im. S. Żeromskiego na Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

5) Dzielnicowego Domu Kultury „Dorożkarnia” na Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

6) Dzielnicowego Domu Kultury – Centrum Edukacyjno-Kulturalnemu „Łowicka” na Centrum „Łowicka” – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

7) Domu Kultury „Praga” na Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,

8) Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe na Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,

9) Domu Kultury ”Świt” na Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

10) Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej na Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,

11) Domu Kultury „Wygoda” na Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

12) Domu Kultury „Zacisze” na Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

2. Nadaje się statuty:

1) domom i ośrodkom kultury określonym w ust. 1 pkt 1-12 w brzmieniu załączników odpowiednio nr 1-12 do uchwały,

2) Staromiejskiemu Domowi Kultury w brzmieniu załącznika nr 13 do uchwały,

3) Białołęckiemu Ośrodkowi Kultury w brzmieniu załącznika nr 14 do uchwały,

4) Ośrodkowi Kultury Ochoty w brzmieniu załącznika nr 15 do uchwały ,

5) Domowi Kultury „Rembertów” w brzmieniu załącznika nr 16 do uchwały ,

6) Domowi Kultury „Śródmieście” w brzmieniu załącznika nr 17 do uchwały,

7) Domowi Kultury „Włochy” w brzmieniu załącznika nr 18 do uchwały.

§ 2

Traci moc:

1) uchwała Nr 13/XXXIII/2001 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury „ARSUS” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 1407, poz. 488),

2) załącznik do uchwały Nr 283/XVIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów,

3) załącznik do uchwały Nr XXXIV/435/97 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i nadania mu statutu, zmienionej uchwałą Nr XXIV/338/2000 z dnia 2 czerwca 2000 r. i uchwałą Nr LIX/862/02 z dnia 4 października 2002 r.,

4) załącznik nr 1 do uchwały Nr 138/XII/95 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 26 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego, zmienionej uchwałą Nr 314/IX/00 z dnia 16 czerwca 2000 r. i uchwałą Nr 775/XXXVI/02 z dnia 9 października 2002 r.,

5) uchwała Nr 661/LVIII/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutów domom i ośrodkom kultury w Gminie Warszawa-Centrum,

6) załącznik do uchwały Nr 701/LXI/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Domu Kultury „Praga”,

7) uchwała Nr XXVIII/267/00 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Statutu Domu Kultury „Świt”,

8) uchwała Nr 252/XXXIII/2001 Rady Miasta Wesoła z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 61, poz. 593),

9) uchwała Nr 88 Rady Dzielnicy Ochota z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Włochy” zmieniona uchwałą Nr 70/VIII/94 Rady Gminy Warszawa-

-Włochy z dnia 1 grudnia 1994 r. i uchwałą Nr 304/XXXIV/2001 Rady Gminy Warszawa-

-Włochy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury „Włochy” (Dz. Urz. Woj. Maz. 197, poz. 3372),

10) uchwała Nr 265/XXXII/2000 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury „Rembertów,

11) uchwała Nr XXVIII/268/00 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 5 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Zacisze”,

12) uchwała Nr XXI/175/2000 Rady Powiatu Warszawskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

13) uchwała Nr 266/XXXII/2000 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury „Wygoda”,

14) załącznik do uchwały Nr 824/LXVII/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum w sprawie utworzenia Domu Kultury „Śródmieście” z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 195, poz. 3333), zmienionej uchwałą Nr 1709/LXXI/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 262 , poz. 6107).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy

§ 4

1. Uchwała podlega podaniu do wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Jan Maria Jackowski

Załącznik nr 14

do uchwały Nr XXXII/715/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 1 lipca 2004 r.

S T A T U T

Białołęckiego Ośrodka Kultury

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Białołęcki Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2

Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 3

1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.

2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar m.st. Warszawy.

3. Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 4

1. Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury realizują organy m.st. Warszawy.

3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

§ 5

Ośrodek Kultury:

1) używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,

2) może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) posiada znak graficzny (logo).

Rozdział II

Zakres działalności

§ 6

Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;

3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;

5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

6) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;

8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

9) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

10) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

11) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 7

Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje w szczególności przez:

1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,

3) współpracę z:

a) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział III

Organizacja

§ 8

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Dyrektor Ośrodka Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje

ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Domu Kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

4. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-

-konsultacyjne.

5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

§ 9

1. Ośrodek Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników Ośrodka Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10

1. Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka Kultury.

2. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka Kultury

§ 11

Mienie Ośrodka Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 12

1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Ośrodek Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

§ 13

Przychodami Ośrodka Kultury są:

1) dotacje budżetowe,

2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,

3) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

4) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14

1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmiany w statucie Ośrodka Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Ośrodka Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

drukuj
Autor:
Dokument z dnia: 2014-11-11
Opublikował:
Data publikacji: 2014-11-11
Edytował:
Data edycji: 2014-12-22